Bora-Bora Palm, French Polynesia

2
Bora-Bora Palm, French Polynesia

Bora-Bora Palm, French Polynesia.