Saitama, Japan

26
Saitama, Japan

Cherry blossoms of Shingash River, Saitama, Japan.