Saitama, Japan

30
Saitama, Japan

Cherry blossoms of Shingash River, Saitama, Japan.