Shivala Ghat, Varanasi, India

29
Shivala Ghat, Varanasi, India

Shivala Ghat, Varanasi, India.

© by Rakesh.