Stone Pathway, Bomunho Lake, South Korea

3
Stone Pathway, Bomunho Lake, South Korea