Shivala Ghat photos

Shivala Ghat photos on #Sunsurfer.