Buqshan hotel, Khaila, Yemen

1
Buqshan hotel, Khaila, Yemen