Spring in Yuchi, Nantou, Taiwan

Pink spring in Yuchi Township, Nantou County, Taiwan.