Through the arches, Agra, India

15
Through the arches, Agra, India

Through the arches, Agra, India.