Through the arches, Agra, India

Through the arches, Agra, India.