Split View, Bora Bora

Split view, Bora Bora, French Polynesia.